نوام چامسکی، آکادمیک و نویسنده مشهور، 10 اصل تمرکز ثروت و قدرت را که به نابرابری بی‌سابقه و توخالی شدن طبقه متوسط ​​آمریکا منجر شده است، توضیح می‌دهد.

sitemap